დამსაქმებელი ორგანიზაცია

შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ მომავალში 2018 წლის 15 მარტს დამსაქმებელი ორგანიზაციის,ადმინისტრაციული პერსონალის, პროფესიული მასწავლებლების და სტუდენტების ჩართულობით განხორციელდა დაწესებულების სვოტ ანალიზის დოკუმენტის შემუშავება, მცირე ბიზნესის მწარმოებლის მეოთხე საფეხურის სტუდენტებმა წარმოადგინა საინტერესო პრეზენტაცია, თუ როგორ განახორციელეს კოლეჯის შეფასება, სამუსაო ჯგუფი გაიყო ორად, ერთი ჯგუფი მუშაობდა ძლიერ მხარეებზე და საფრთხეებზე, ხოლო მეორე სუსტ მხარეებზე და შესაძლებლობებზე, შეხვედრის ბოლოს წარმოადგინეს პრეზენტაციები და მოხდა დოკუმენტის საბოლოოს სახის შეჯერება, აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ შეხვედრის დასრულებისას სუსტ მხარეებში დაფიქსირებული პრობლემები ნაწილობრივ აღმოიფხვრა. კოლეჯი მომავალი მზადაა გაითვალისწინოს დაინტერესებული მხარეების მოსაზრებები. სვოტ ანალიზის შედეგების საფუძველზე დაწესებულებამ დაიწყო მუშაობა სტრატეგიული დაგეგმვის დოკუმენტებზე.