იურიდიული ცნობარი

სტრუქტურა

დებულება 2018

შრომის შინაგანაწესი

სამედიცინო დახმარების მექანიზმები

ხანძარსაწინაარმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმები

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები

2018 წლის დაწესებულების განვითარების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა

პროგრამების კატალოგი 2016-17

პროგრამების კატალოგი 2017-18 წწ

საქმისწარმოების წესი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი მომავლის სტრატეგიული განვითარების გრძელვადიანი (შვიდწლიანი 2018-2024)

დაწესებულების განვითარების ერთწლიანი 2016 წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში

დაწესებულების განვითარების ერთწლიანი 2017 წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში

დაწესებულების განვითარების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები