ოფისის მენეჯერი

vპროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

 I. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:   ოფისის  მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი)

II. პროფესიული განათლების საფეხური:  III   საფეხური.

III. მისანიჭებელიკვალიფიკაცია:   III   საფეხურის ოფისის  მენეჯერის(მდივან-რეფერენტი)   პროფესიული  კვალიფიკაცია

IV. პროგრამისმოცულობა: 

 • ოფისისმენეჯერის (მდივან-რეფერენტი) მესამე საფეხურისპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამამოიცავს 60   კრედიტს(1500 საათს)
 • პრაქტიკისა და თეორიული   კომპონენტის თანაფარდობა  შესაბამისობაშია პროფესიულ სტანდარტთან.
 • პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა აგებულია პროფესიული განათლების კრედიტების შესაბამისად
 • ერთი კრედიტი არის 25 ასტრონომიული საათი.
 • ოფისის მენეჯერის (მდივან რეფერენტი)  მესამე საფეხურის  პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამის დასრულებისშემდეგ  გაიცემა  შესაბამისი  პროფესიულიდიპლომი.

    V. სწავლის ხანგძლივობა:    ოფისის მენეჯერის (მდივან რეფერენტი)  მესამე საფეხურის  პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამის  ხანგძლივობაა  10 თვე/40   კვირა

   VI.  სწავლების ენაქართული

   VII. პროგრამაზედაშვებისწინაპირობა

 • მესამე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა საბაზო განათლება;
 • კონკურსის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭებათ  აპლიკანტებს, რომლებსაც აქვთ   მაღალი შეფასება  ქართულ ენაში.

 

  VIII. საგანმანათლებლოპროგრამისმიზანი:

პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამის  მიზანია  უზრუნველყოს  მაღალკვალიფიციური  და  კონკურენტუნარიანი  ოფისის მენეჯერის (მდივან რეფერენტი)  მომზადება შრომის ბაზრისათვის, რომელიც ფლობს  პროგრამით  გათვალისწინებულ  პროფესიულ უნარ ჩვევებს , რომელსაც:

 • შეუძლია ნებისმიერი პროფილის დაწესებულების ოფისის მართვა (საქმისწარმოება, დოკუმენტბრუნვა, სამდივნო სამსახური),  კომპიუტერული  პროგრამების  გამოყენება;
 •  ეხერხება საქმიან ადამიანებთან ურთიერთობა  და არის კომუნიკაბელური;
 • სრულყოფილად ფლობს სახელმწიფო ენის გრამატიკასა და მართლწერის წესებს;
 • აქვს დახვეწილი მეტყველება და მანერები.
 • ფლობს ოფისის მენეჯერისათვის სხვა საჭირო  უნარ-ჩვევებს.

სწავლის შედეგები

იცის:

 • სამუშაო ადგილის მოწყობის წესები;
 • საოფისე მომსახურების ძირითადი სახეები;
 • ადმინისტრაციული საქმისწარმოების წესები;
 • საერთო და სპეციალური საქმისწარმოების წესები;
 • დოკუმენტთა კლასიფიკაცია იურიდიული და პრაქტიკული დანიშნულების მიხედვით;
 • ოფიციალური დოკუმენტების შედგენა–გაფორმების (პირადი, სამსახურებრივი, საგანმკარგულებლო, სააღმსრულებლო, საინფორმაციო, სპეციალური დანიშნულების) და მასთან მუშაობის წესები;
 • საარქივო საქმეთა ფორმირების წესები;
 • საერთაშორისო მიმოწერის სტანდარტები;
 • სხვადასხვა ღონისძიებათა მოწყობის წესები;
 • ადმინისტრაციული და შრომის სამართლის საფუძვლები;
 • ტექსტის რედაქტირების საფუძვლები;
 • პროფესიული ეთიკის და ეტიკეტის წესები.

შეუძლია:

 • პირადი დოკუმენტების მომზადება;
 • სამსახურებრივი დოკუმენტების ინდექსირება, რეგისტრაცია და ოპერატიულად შენახვა;
 • საკადრო, სპეციალური, საინფორმაციო და საზღვარგარეთ გასაგზავნი დოკუმენტების პროექტების მომზადება დამოუკიდებლად;
 • ხელშეკრულებებსა და საკადრო დოკუმენტებზე მუშაობა;
 • ინფორმაციის შეკრება, დამუშავება, შენახვა;
 • მარტივი მონაცემთა ბაზის შექმნა, ელექტრონული დახარისხება და ფილტრაცია;
 • დოკუმენტბრუნვის ორგანიზება;
 • უდოკუმენტო მომსახურების ორგანიზაცია;
 • საოფისე მომსახურების (მივლინების, მუშაკის სამსახურში მიღების, სხდომების, საარქივო და სხვა დავალებათა) ორგანიზება;
 • საარქივო მომსახურება და საქმეთა ფორმირება არქივისათვის;
 • ღონისძიებების დაგეგმვა, ორგანიზება და მასთან დაკავშირებული მარტივი კალკულაციის წარმოება;
 • ფლობს საოფისე ტექნიკას;
 • ხელმძღვანელთან ერთობლივი მუშაობის რეგლამენტის დაცვა

შეუძლია:

 • ინფორმაციის დაზუსტება და გადამუშავება;
 • საკანონმდებლო აქტებში შეტანილი ცვლილებების ანალიზი;
 • მონაცემების დამუშავების პროცესში უზუსტობების დადგენა და პრობლემის მოგვარება.

შეუძლია:

 • ინტერპერსონალური კომუნიკაცია – სათანადო ახსნა-განმარტების მიცემა, ინფორმაციის გამოთხოვა, დაზუსტება და სხვა;
 • ინტერკულტურული კომუნიკაცია:
 • სხვადასხვა საოფისე კომპიუტერულ პროგრამაში ( MS Windows, MS Word, MS Excell, Power Point, Internet ) მუშაობა მომხმარებლის დონეზე;
 • გამართული ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია სახელმწიფო ენაზე;
 • უცხოურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე B1 დონეზე.

შეუძლია:

 • პროფესიული საქმიანობის შესახებ ახალი ცოდნის მიღება,
 • პროფესიული განვითარებისთვის სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა.
 • იცავს კონფიდენციალობასთან დაკავშირებულ ყველა წესსა და პროცედურას;
 • არის კომუნიკაბელური, პუნქტუალური და მოწესრიგებული;
 • პასუხისმგებლობით ეკიდება დაკისრებულ მოვალეობებს;

აქვს კორპორატიული კულტურა.