მისია

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯის მომავალის მისიაა: 

  • საქართველოს შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შეთავაზება დაინტერესებული მხარეებისათვის;
  • მოამზადოს შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური პროფესიული კადრები;
  • ხელი შეუწყოს საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში შესაბამისი დარგის დამსაქმებლების მონაწილეობას, რაც შექმნის ერთიან სასწავლო-სამეწარმეო პარტნიორობის სისტემას;
  • ხელი შეუწყოს ინდივიდის პროფესიულ განვითარებას;
  • ხელი შეუწყოს პირის დასაქმებას, მათ შორის, საკუთარი ბიზნესის წამოწყებასა თუ თვითდასაქმებას;
  • უზრუნველყოს პერსონალის განვითარებაზე მუდმივი ზრუნვა;
  • უზრუნველყოს სტანდარტების შესაბამისად   თანამდეროვე მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზ სრულყოფა;