მისია, ხედვა, ღირებულებები

საზოგადოებრივი კოლეჯი მომავალის მისიაა :

  •  შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისი სხვადასხვა მიმართულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შეთავაზება დაინტერესებული მხარეებისათვის;
  • ხელი შეუწყოს ერთიან სასწავლო-სამეწარმეო პარტნიორობის სისტემას;
  •  ხელი შეუწყოს ინდივიდის პროფესიულ განვითარებას, დასაქმებას და თვითდასაქმებას;
  • უზრუნველყოს პერსონალის განვითარებაზე მუდმივი ზრუნვა;
  • უზრუნველყოს სტანდარტების შესაბამისად თანამდეროვე მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზის სრულყოფა;
  •  უზრუნველყოს სტუდენტური ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება.

ხედვა:

2020 წლისათვის შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი მომავალი წარმატებული პროფესიული სასწავლებელი, რომელიც თავისი საქმიანობით შრომის ბაზარის მოთხოვნების შესაბამისად მოამზადებს კონკურენტუნარიან და მაღალკვალიფიციურ კადრებს.

ღირებულებები:

კეთილსინდისიერებაზე, სამართლიანობაზე, პასუხისმგებლობასა და ურთიერთანამშრომლობაზე დამყარებული პროფესიული სწავლება.