იურიდიული ცნობარი

კოლეჯის მისია

პროგრამების კატალოგი 2016-17

დებულება

შინაგანაწესი

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა მიღების წესი

საქმისწარმოების წესი

ხანძარსაწინაარმდეგო უსაფრთხოების წესები

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები

დაწესებულების განვითარების გრძელვადიანი (6 წლიანი) სამოქმედო გეგმა

დაწესებულების განვითარების ერთწლიანი 2016 წლის სამოქმედო გეგმა

დაწესებულების განვითარების ერთწლიანი 2016 წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში

დაწესებულების განვითარების ერთწლიანი 2017 წლის სამოქმედო გეგმა

დაწესებულების განვითარების ერთწლიანი 2017 წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები